14/2011. (XII.22.) Önk.rendelete a Község 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról

 
Páhi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelete
a Község 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról
 
Páhi Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 76. §-ban foglalt felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában, a 91. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
 
1.      §
 
A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek arra, hogy a Polgármesteri Hivatal ill. a költségvetési intézmények útján, a 2012. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig, a hatályos jogszabályok és a megállapodások, valamint a Képviselő-testületnek a 2012. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig meghozott döntései szerint az Önkormányzatot megillető bevételeket beszedje, és a kiadásokat teljesítse. A Polgármester jogosult a felhalmozási célú kiadások tekintetében a korábbi években és a 2011. évi költségvetés keretein belül megtett kötelezettségvállalásokból, megkötött szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek teljesítésére.
 
 
2.§
 
Az önkormányzati igazgatási tevékenység teljesített személyi jellegű és dologi kiadásai, valamint az Önkormányzat költségvetési intézményeinek teljesített személyi jellegű és dologi kiadásai nem haladhatják meg a 2011. évi előirányzatok időarányos összegét.
 
 
3.§
 
A felhatalmazás időtartama alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a 2012. évi költségvetési rendeletbe be kell építeni.
 
4.§
 
Ez a rendelet 2012. január 1. napjával lép hatályba, rendelkezéseit a 2012. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig kell alkalmazni.
 
 
 
(:Oroszi István:)                                                                          (:Bukros Noémi Linda:)
   polgármester                                                                                           jegyző
 
A rendelet kihirdetve:
 
2011. december 23.
 
……………………………
    Bukros Noémi Linda
               jegyző