3/2003. (III.31.) Ör. sz. rendelete az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

 

PÁHI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
 
3/2003. (III.31.) ÖR.sz.
 
 rendelete
 
az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék
kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési
közszolgáltatásról.
 
 
 
Páhi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-a, továbbá a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII.23.) Korm.sz. rendelet 2.§ (2) bekezdésében, a 3.§ (1) bekezdésében, a 6.§ (6) bekezdésében és a 9.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az ingatlantulajdonosoknál keletkező szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról az alábbi rendeletet alkotja:
 
I. fejezet
 
Általános rendelkezések
 
1.§
 
(1)    Páhi község Képviselő-testülete a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására, kezelésére és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.
 
(2)    A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.
(3)    A rendelet területi hatálya Páhi község közigazgatási területére terjed ki.
 
(4)    A rendelet személyi hatálya kiterjed a község közigazgatási területén lévő ingatlan tulajdonosára, birtokosára és használójára ( a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos), a hulladék termelőjére és birtokosára.
 
(5)    Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladék kezeléséről
 
a./ a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény ( a továbbiakban: Hgt.) 13. §-ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik, vagy
 
b./ a közszolgáltatás keretében nyújtott települési szilárd hulladékkezelés – a környezetvédelmi felügyelőség által igazoltan – a Hgt. 13 §-ában meghatározottaknál lényegesen kedvezőbb megoldással történik.
 
(6)    A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a településen a szilárd hulladékok alábbi fajtájára:
-         háztartási hulladék,
-         közterületi hulladék,
-         háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék.
 
(7)    Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, valamint a települési folyékony hulladékra és a velük összefüggő tevékenységre.
 
(8)    A kötelező közszolgáltatást a tulajdonosoknak nem kell azokon a beépítetlen ingatlanokon igénybe venni, amelyeken települési szilárd hulladék nem keletkezik és nem gyülemlik fel.
 
2.§
 
A települési szilárd hulladék
 
a.)    begyűjtésével, szállításával kapcsolatos feladatokat a Saubermacher Magyarország Kft. (1113. Budapest, Villányi 48/a.),
b.)    a hasznosításával, ártalmatlanításával kapcsolatos feladatokat az IZSÁK-KOM Kft. ( 6070. Izsák, Vadas dűlő 0394)
teljes körűen, annak minden részfeladatára kiterjedően - e rendelet szabályainak figyelembevételével - köteles ellátni.
 
3.§
 
(1)    A közszolgáltatás az ennek ellátására feljogosított hulladékkezelő ( a továbbiakban: közszolgáltató) szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényzetben, a közterületeken vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljára történő elszállításra terjed ki.
 
(2)    A begyűjtött hulladék elhelyezésére, hasznosítására és ártalmatlanítására az Izsák Vadas dűlő ( hrsz: 0394) alatt kialakított lerakóhelyen történik, mely a társult önkormányzatok tulajdona.
 
(3)    A begyűjtést és szállítást magában foglaló közszolgáltatást a 2.§ (2) pontjában megjelölt közszolgáltató az IZSÁK-KOM Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés alapján látja el.
 
 
II. fejezet
 
A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos a gazdálkodó szervezettel összefüggő jogai és kötelességei
 
4.§
 
(1)    A közszolgáltató a közszolgáltatást a 3.§ (3) bekezdésében megjelölt szerződés, a tulajdonossal, gazdálkodó szervezettel kötött megállapodás (szerződés), valamint a Hgt. és e rendeletben foglaltak szerint köteles ellátni.
 
(2)    A hulladék összegyűjtése, elszállítása hetenkénti gyakorisággal történik a közszolgáltató által előre meghatározott időpontokban, a szállítási naptár szerint.
 
(3)    Az esetlegesen elmaradt gyűjtést 24 órán belül vagy az akadály elhárulását követően haladéktalanul köteles elvégezni. A 24 órát meghaladó ürítés esetén a szolgáltató köteles legalább egy nappal előbb írásban (szórólapon) értesíteni az érintetteket a gyűjtés tényleges időpontjáról.
 
(4)    Ahol az egyedi gyűjtés technikai és műszaki okok miatt nem megoldható (tanyai lakott helyek stb.), ott a közszolgáltató konténeres gyűjtőedényzetet köteles biztosítani.
 
(5)    A közszolgáltató évente egy alkalommal köteles lomtalanítási akciót szervezni az önkormányzattal egyeztetett időpontban. A lomtalanítás pontos idejéről a lakosságot a közszolgáltató szórólap kiküldésével köteles tájékoztatni.
 
5.§
(1)     A közszolgáltató köteles az általa összegyűjtött hulladékot a 3.§ (2) bekezdésében megjelölt lerakóhelyre beszállítani.
 
(2)     A hulladék szállítása az e célra szolgáló zártrendszerű célgéppel végezhető. Ennek során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a szállítójárműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon környezetszennyeződést ne okozzon.
 
(3)     Az ürítésből vagy szállításból eredő szennyeződés esetén a szállító a hulladék eltakarításáról, a területszennyeződés mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni.
 
(4)     A közszolgáltató köteles a hulladék
-         eredetét,
-         származási helyét,
-         főbb összetevőit,
-         szállítási idejét,
-         fuvareszköz forgalmi rendszámát,
-         a befogadási engedély számát,
-         az IZSÁK-KOM Kft. által kért egyéb információt
-     a szállítólevélen feltüntetni.
 
6.§
 
(1)     A közszolgáltató a tulajdonos részére, ha az saját tulajdonú gyűjtőedényzettel nem rendelkezik a tárolhatóság és az ürítés gyakoriság figyelembe vételével a gyűjtőedényzetet használatba adja.
 
(2)     A használatba adott gyüjtőedényzet tulajdonjoga a közszolgáltatót illeti meg.
 
(3)     A közszolgáltató által használatba adott gyűjtőedényzet használatáért az ingatlan tulajdonosa költségalapon meghatározott bérleti díjat fizet.
 
(4)     Amennyiben a gyűjtőedényzet meghibásodása bizonyítottan a gondatlan ürítés során történt, javításának, kicserélésének költségei a közszolgáltatót terhelik, függetlenül a gyűjtőedényzet tulajdonosától.
 
 
7.§
 
(1)    Az ingatlanon keletkező és ott összegyűjtött hulladékot a tulajdonosnak, gazdálkodó szervezetnek az elszállítás napján - reggel 6 óráig – kell az ingatlan előtti útszakasz melletti közterületre kihelyezni oly módon, hogy azok a közlekedés biztonságát ne veszélyeztessék, a közterületet ne szennyezzék és abban kárt ne tegyenek.
 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívüli időpontban a hulladék közterületen történő tárolása, illetve elhelyezése tilos, kivéve a lomtalanítás időszakában az erre kijelölt helyeken.
 
(3) Az elszállításra váró hulladékot csak a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényzetben, az azt meghaladó mennyiséget pedig csak a közszolgáltató által - térítés ellenében - biztosított műanyagzsákban lehet kihelyezni, amennyiben legfeljebb 20 kg súlyú hulladék helyezhető el. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a hulladék nem tartalmazhat olyan tárgyat, amely a szállító munkások épségét veszélyezteti, vagy a szállító jármű műszaki berendezéseit megrongálja.
 
(4) A (3) bekezdésben foglaltaknak nem megfelelően kihelyezett hulladék elszállítását a    szolgáltató megtagadhatja.
 
(5)     A gyűjtőedényzet tisztántartásáról, fertőtlenítéséről annak tulajdonosa / bérlet esetén: használója / szükség szerint de legalább kéthavonta gondoskodni köteles.
 
(6)     A gyüjtőedényeket a szállítás napját kivéve közterületen tárolni tilos.
 
(7)     A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról, ártalommentes elhelyezéséről – a szolgáltatóval kötött külön szerződés alapján – a rendezvény szervezője köteles gondoskodni.
 
 
 
8.§
 
A közterületen az ürítés céljából kihelyezett hulladékot válogatni, közterületre kiszórni, valamint másnak a gyűjtőedényébe – annak engedélye nélkül – hulladékot elhelyezni tilos.
 
 
9.§
 
A kötelező közszolgáltatásban újonnan bekapcsolódó tulajdonos a közszolgáltatónak köteles bejelenteni, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált. Tulajdonosváltozás esetén a bejelentési kötelezettség az új tulajdonost terheli.
 
 
III. fejezet
 
A szolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei
 
10.§
 
(1)   A tulajdonos és a közszolgáltató közötti szerződésnek tartalmazni kell:
 
a.)    a szerződő felek megnevezését,
b.)    a szolgáltatás szervezett és rendszeres elvégzésére irányuló kötelezettség vállalását,
c.)    szállítás helyét és gyakoriságát,
d.)    a gyűjtőedényzet ürítésre való ki- és behelyezésével kapcsolatos kötelezettségeket,
e.)    az arra irányuló szolgáltató kötelezettségvállalást, hogy a szállítást a mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben foglaltak szerint és az abban meghatározott – mint legmagasabb mértékű díj ellenében, illetve figyelembevételével végzi,
f.)      a szolgáltatási díj megállapításának alapját (a gyűjtőedényzet egyszeri ürítési díja, illetve az elszállításra átvett hulladék térfogat szerint meghatározott díja), az abban bekövetkezett változásokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettséget,
g.)    a szolgáltatási díj megfizetésének módját, határidejét és a díjfizetés elmulasztásának jogkövetkezményeit.
 
(2)   A szerződéskötés megtagadása nem mentesít a díj megfizetése és a szolgáltatás kötelező igénybevétele alól.
 
 
IV. fejezet
 
A közszolgáltatás díja
 
11.§
 
(1)   A közszolgáltatás - általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételeit a rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.
 
(2)   Tulajdonosok (lakossági szolgáltatás) esetében az egységnyi díjtétel a közszolgáltatóval kötött szerződésben elszállításra meghatározott hulladék térfogata szerint (120l, 240 l., 1100 l.) számított gyűjtőedényzet egyszeri ürítési díja.
 
(3)   Gazdálkodó szervezetek esetében az egységnyi díjtétel a gazdasági tevékenységgel összefüggésben keletkező – a közszolgáltatóval kötött szerződésben elszállításra meghatározott mennyiségű hulladék egy köbméterének a díja.
 
(4)   A fizetendő közszolgálati díj az egységnyi díjtétele és a szolgáltatás gyakoriságának, illetve mennyiségének a szorzata.
 
(5)   Amennyiben a 3.§ (2) bekezdésében megjelölt hulladéklerakó telepre nem a közszolgáltató szállít be hulladékot, a beszállító a 2.számú mellékletben meghatározott elhelyezési díj fizetésére köteles. A közszolgáltató köteles a lerakóhely igénybevételét dokumentálni és a beszállító részére bizonylatot kiállítani.
 
12.§
 
(1)    Tulajdonos változás esetén az ingatlan új tulajdonosa 15 napon belül köteles e tényt a közszolgáltatónak írásban bejelenteni és a szükséges szerződéskötési kötelezettségének eleget tenni. A korábbi tulajdonost a díjfizetési kötelezettség a bejelentés hónapjának utolsó napjáig terheli.
 
(2)    Nem kell közszolgáltatási díjat fizetni a lakatlan ingatlan esetében arra az időre, amíg azt nem lakják, vagy használatát szüneteltetik. A lakatlanság és a használat megszüntetésének tényét a tulajdonos köteles a közszolgáltató felé – a változást követő 15 napon belül – bejelenteni.
 
(3)    Nem teljesített és pótolt szolgáltatásért díj nem számítható fel. Az emiatt visszajáró arányos összeget beszámítással vagy visszafizetéssel kell elrendezni.
 
13.§
 
(1)    Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a településen szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a szolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.
 
(2)    A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.
 
(3)    A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a szolgáltató felhívja az ingatlan tulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettség elmulasztására és felszólítja annak teljesítésére.
 
(4)    A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 90 napot követően a közszolgáltató - a felszólítás megtörténtének igazolása mellett - a díjhátralékot a települési önkormányzattól igényelheti.
 
 
(5)    A szabályosan benyújtott igénylés alapján az önkormányzat jegyzője, a külön jogszabályban meghatározottak szerint, haladéktalanul intézkedik a díjhátralék és a felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot a települési önkormányzat nyolc napon belül átutalja a közszolgáltatónak. Ha a köztartozás behajthatatlan, a települési önkormányzat – a feladathoz kötött állami támogatás terhére – a behajthatatlanság tényének megállapítását követő nyolc napon belül megtéríti a díjhátralékot a közszolgáltató részére.
 
 
 
 
V. fejezet
Díjfizetési kedvezmények
 
14.§
(1)     A 65 éven felüli egyedülálló, ingatlanán egyedül élő ingatlantulajdonos a 11 § (1) bekezdésében megállapított díj 30 %-ának megfizetése alól mentesül, külön kérelem benyújtása alapján.
 
(2)     A Képviselő-testület költségvetési rendeletében további kedvezményeket állapíthat meg.
 
(3)     Az (1) bekezdésben meghatározott ügyekben átruházott hatáskörben a Polgármester jár el.
 
(4)     A kedvezményezettek köréről az önkormányzat évente tájékoztatja a szolgáltató.
 
(5)     A szolgáltató felé a kedvezmény finanszírozása a segély keret terhére történik.
 
 
 
VI. fejezet
 
Szabálysértési rendelkezések
 
15.§
 
Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható aki:
 
a.)    a gyűjtőedényben folyékony, mérgező, robbanó vagy egyéb olyan veszélyes anyagot helyez el, amely veszélyezteti a szállítással foglalkozók vagy mások testi épségét, életét, egészségét, valamint a szállító jármű műszaki berendezéseinek állapotát. ( 7.§ (3) bekezdés)
b.)    a gyüjtőedényzet tisztításával, fertőtlenítésével kapcsolatos előírásokat megszegi. ( 7.§.(5) bekezdés)
c.)    a gyüjtőedényeket a szállítás napját kivéve közterületen tárolja. ( 7.§ (6) bekezdés.
d.)    a tulajdonosváltozással járó bejelentési kötelezettségét a szolgáltató felé nem teljesíti. (9.§.,12.§ (1) –(2) bekezdése)
 
 
Értelmező rendelkezések
 
16.§
 
E rendelet alkalmazásában:
 
a.) Települési szilárd hulladék:
aa.)háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező,
ab.) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületeken keletkező,
ac.) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál keletkező – külön jogszabályban meghatározott – veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék.
 
c.)    gazdálkodó szervezet: a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 685.§ a./ pontja szerinti szervezet.
 
d.)     háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlan, függetlenül attól, hogy az adott ingatlan magán tulajdonban vagy közös tulajdonban van.
 
e.)    Ingatlantulajdonos: az a tulajdonos, birtokos vagy használó, aki köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot a külön jogszabályban előírtak szerint gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek átadni.
 
f.)      Szolgáltató: Páhi település területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint feljogosított hulladékkezelő.
 
g.)    Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a szolgáltatónak fizetendő az önkormányzat rendeletében meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozóan megállapított díj.
 
h.)    Közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet ( közút, járda, tér, park stb.)
 
 
Záró rendelkezések
 
17.§
 
(1)     E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
 
(2)     A Rendelet 14.§-a 2003. december 31-én hatályát veszti.
 
(3)     A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
 
 
 
 
 
 
 
Oroszi István                                                                                              Balázs Istvánné
Polgármester                                                                                                       jegyző
 
 
 
 
 
 
 
1.sz.melléklet a 3/2003.(III.31.) ÖR.sz. rendelethez.
 
 
 
Ingatlantulajdonosok által fizetendő közszolgáltatási díj
 
 
1./ A helyi közszolgáltatás egységnyi díjtételei
 
Tulajdonosok (lakossági szolgáltatás ) esetében:
 
Az elszállított hulladék térfogat szerint számított gyűjtőedényzet egyszeri ürítési díja ÁFA nélkül:
 
110-120 literes gyüjtőedényzetben:
- edénybiztosítás nélkül                                         70 Ft.
- edénybiztosításal                                                82 ft.
 
204 literes gyüjtőedényzetben:
- edénybiztosítás nélkül                                         140 Ft.
- edénybiztosítással                                              164 Ft.
 
1100 literes gyüjtőedényzetben:
- edénybiztosítással:                                              815 Ft.
 
 
 
Gazdálkodó szervezetek esetében:                  2.500 Ft./m3.
 
 
 
2./ Az elhelyezés és ártalmatlanítás díja
 
Ingatlanonként számított hulladékmennyiség éves szinten 1 tonna, melynek elhelyezéséért és ártalmatlanításáért fizetendő díj összege ÁFA nélkül 4.000 Ft.
 
 
 
 
 
 
2.sz. melléklet a 3/2003. (III.31.) ÖR.sz. rendelethez.
 
 
 
 
 
A lerakó használatért fizetendő díj összege ÁFA-nélkül          6.000 Ft/tonna