6/1998. (IX.15.) a község címeréről, zászlajáról valamint annak használatáról

 
 
 
 
 
Páhi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
 
6/1998.(IX.15.) ÖR.sz. rendelete
 
a község címeréről, zászlajáról valamint annak használatáról.
 
 
 
 
 
 
 
Páhi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 1.§. a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a község címeréről és zászlójáról valamint annak használatának szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:
 
Bevezető rendelkezés
 
1.§
 
 A rendeletben meghatározott címer és községi zászló Páhi község jelképe, amelyet köteles mindenki tiszteletben tartani.
 
 
A címer leírása
 
2.§
 
 
 
(1) Páhi község címere:
 
     A cizellált vért alakú címerpajzs felső kétharmada függőlegesen két részre osztott.
 
     A bal oldalon arany mezőben szőlőtőke látható, mely a homokon élő lakosság fő
     megélhetési forrását jelképezi.
     A jobb oldalon zöld mezőben lévő szélmalom utal arra, hogy a községet korabeli
     írásokban- a működő szélmalom miatt - „szélmalmos „ Páhinak hívták.
 
     A címerpajzs alsó harmadában kék mezőben lévő ezüst harang, a Kolontóban épült
     régi falu elsüllyedt harangját jelképezi.
 
     A pajzs két oldalát külső díszként arany búzakalász övezi.
 
(2) A színes címerrajzot a Polgármesteri Hivatalban a rendelet mellékleteként őrzik.
 
 
 
 
 
 
 
 
A címer használata.
 
3.§
 
(1) A község címerét mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:
 
            a) a községháza épületének bejáratánál, a tanácskozó teremben és más
                protokolláris célt szolgáló helyiségekben.
 
            b) az önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodájában,
 
            c) a polgármesternek, jegyzőnek készített levélpapírok fejlécén, illetve
                borítékain,
 
            d) az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapon, kitüntető
                 vagy emlékérmen,
 
            e) az önkormányzat által megjelentetett a település életével foglalkozó
                 kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon,
 
            f) a községbe vezető utak mellett a közigazgatási határnál lévő táblán.
 
 
(2) A község címerének további felhasználását a Polgármester engedélyezi.
 
(3) Tilos a község címerét engedély nélkül ( pl. kereskedelmi vagy reklám célra )
      alkalmazni.
 
 
 
 
A címerhasználat módja.
 
4.§
 
(1) A község címerét kizárólag hiteles alakban, méretarányainak és színeinek megtar-
      tása mellett szabad ábrázolni.
 
(2) Egyes esetekben - a 3.§ (2) bekezdésére figyelemmel - lehetséges, hogy a község
     címere kizárólag az anyag színében ( fém, fa, bőr stb. vagy fekete-fehér lenyomatban)
     készüljön.
 
(3) A község címere csak olymértékben kicsinyíthető, míg az nem sérti a hiteles ábrázolást.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.§
 
(1) A községi címer használatának engedélyezése iránti kérelmet a Polgármesterhez kell
      benyújtani.
      A kérelemnek tartalmaznia kell:
      - a kérelmező nevét, címét,
      - a címer felhasználásának, illetve előállításának célját,
      - előállítás esetén az előállítandó mennyiséget,
      - forgalomba hozatal vagy terjesztés módját,
      - a címer használatának időtartamát,
      - használatáért felelős személy megnevezését.
 
(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
      - engedélyes megnevezését és címét,
      - az engedélyezett felhasználási cél megjelölését,
      - az engedély időtartamát,
      - a használattal kapcsolatos egyéb kikötéseket (pl. használati díjat, db.számot..stb.).
 
(3) A kiadott engedélyekről, érvényességük határidejéről a Polgármesteri Hivatal nyílván.
      tartást vezet.
 
 
 
A zászló leírása.
 
6.§
Páhi község zászlaja:
 
     A zászló 100 x 150 cm., fekvő téglalap. A zászló selyem anyagú, 15 cm kék, 70 cm. 
     fehér, 15 cm. zöld osztással. A község címere középen nyer elhelyezést Páhi fel-
     írattal.
 
 
A zászló használata.
 
7.§
 
 
Az önkormányzat zászlaja lobogó formájában is használható. A zászló ( lobogó) vagy
annak méretarányos változatai használhatók:
 
 a) hivatalos állami ünnepek alkalmával, a Magyar Köztársaság zászlajá-
      val együtt,
 b) a község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények
      alkalmából más hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt,
   c) a képviselő-testület ülései alkalmával önállóan,
   d) nemzeti, vagy községi gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval
      együtt félárbócra eresztve,
   e) minden a községgel összefügg, vagy az önkormányzat részvételével
       rendezett eseményen.
 
 
 
 
 
Szabálysértési rendelkezés.
 
8.§
 
Aki az önkormányzat jelképeit jogosulatlanul az engedélytől eltérő, vagy a közösséget sértő módon használja fel, szabálysértést követ el és 10.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
 
 
 
Záró rendelkezés.
 
9.§
 
A Polgármester a címerhasználati engedélyt köteles visszavonni, ha az engedéllyel rendelkező e rendelet 8 §-ában meghatározott szabálysértést elkövette.
 
10.§
 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
 
 
 
 
 
 
 
Oroszi István                                                                                           Balázs Istvánné
polgármester                                                                                                  jegyző