13/2003. (XII.01.) a helyi sportfeladatok meghatározásáról és ellátásáról.

 
 
 
Páhi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
 
13/2003. (XII.1.) ÖR.sz.
rendelete
 
a helyi sportfeladatok meghatározásáról és ellátásáról.
 
Páhi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi sportfeladatok meghatározásáról, ellátásáról, a sportigazgatásról és irányításról, valamint a sport támogatásáról, a sportról szóló 2000. évi CXLV. Törvény 61.§. (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 70/D. §-a és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8.§ (1)-(2) és a 16. §. (1) bekezdése rendelkezéseivel összhangban a helyi lakosok életminőségének javítása érdekében az alábbi rendeltet alkotja:
 
 
A rendelet célja
1.§
 
a) A rendelet célja, hogy meghatározza a testnevelés, a szabadidő- és versenysport átfogó rendszerében érintett helyi lakosság különböző korosztályai, valamint a sporttevékenység folytatása célkitűzésével működő helyi szervezetek igényeire figyelemmel az ellátandó sportfeladatokat, ezzel összefüggésben megállapítsa a sport fejlesztése szempontjából iránymutató alapelveket.
 
b) Keretet adjon a sport támogatására rendelt összegek felhasználásához.
 
c) Rögzítse a sportfeladatok ellátásának intézményi és szervezeti feltételeit, valamint a más intézményekkel és szervezetekkel történő együttműködés területeit.
 
d) Meghatározza a helyi sport irányítása és ellenőrzése rendjét.
 
 
Alapelvek
2.§
 
Páhi Község Önkormányzata a testnevelés, a szabadidő- és tömegsport tevékenységet a közszolgáltatásként működtetett humánszolgáltatási rendszer részeként, annak többi elemével ( oktatás, közművelődés stb.) egyenrangú feladatának tekinti.
 
(1)     A testnevelés és sport átfogó rendszere fejlesztése tekintetében elsődleges szempont, hogy hozzájáruljon a község lakossága fizikai, szellemi és egészségi állapotának javításához, a szabadidő hasznos eltöltéséhez a jól működő kis közösségek kialakulásához.
 
(2)     A sport- és testnevelés feltételrendszerének fejlesztése tekintetében iránymutatók, a már hagyománnyal bíró előzmények támogatása, valamint a jelentkező kielégítése.
 
 
(3) Az érintettek tevékenységének támogatása tekintetében javasolt fontossági     sorrend:
- a testnevelés,
       - a gyermek- és ifjúsági tömegsport,
       - a szabadidősport.
 
 
3.§
 
A rendeletben rögzített jogon nemre, korra, vallásra, politikai, nemzeti, etnikai hovatartozásra vonatkozó különbségtétel nélkül illetik meg a helyi lakosokat, szervezeteket és közösségeket.
 
A rendelet hatálya
4.§
 
Az önkormányzat testnevelési és sportfeladatainak megvalósítása keretében a rendelet hatálya Páhi község közigazgatási területén belül kiterjed:
a)     a helyi testnevelési és sporttevékenység megvalósításában résztvevő sportolókra, sportvezetőkre, sportszervezőkre,
b)     a képviselő-testületre és szerveire,
c)      a község közigazgatási területén működő sportszervezetekre,
d)     a rendelet által szabályozott mindazon sportlétesítményekre, továbbá azokra a társadalmi- és civil szervezetekre, társulásokra, vállalkozásokra és magánszemélyekre, amelyekkel, illetve akikkel a sportfeladatok ellátásáról, vagy támogatásáról az önkormányzat megállapodást köt.
 
Az önkormányzat sportfeladatai
5.§
 
Az önkormányzat a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban a közigazgatási területén belül a sporttevékenység rendszeres és széleskörű folytatása érdekében feladatának tekinti
a)     az egészséges, mozgás-gazdag életmód iránti igény felkeltését, a helyi lakosság ösztönzését a sporttevékenység folytatására,
b)     a szabadidő sport, a gyermek-és ifjúsági sport helyi feltételeinek biztosítását és fejlesztését a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának ösztönzését,
c)      a mozgás-gazdag életmód iránti igény megalapozása érdekében az óvodai, iskolai testnevelés és sporttevékenység személyi, tárgyi és létesítményi feltételeinek megteremtését és fejlesztését,
d)     az utánpótlás-nevelés támogatást, különös tekintettel a hagyománnyal bíró sportágakra,
e)     a hátrányos helyzetűek, a nők, továbbá a családosok sportolási lehetőségének támogatást,
f)        az önkormányzat tulajdonát képező sportlétesítmények, sportcélú ingatlanok rendeltetésszerű működtetését, állagmegóvását, fejlesztését
g)     a meghatározott állami sportstatisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátását.
 
Az önkormányzat sportfeladat-ellátásának elemei és intézményei
6.§
 
(1) Páhi Község Képviselő-testülete az önkormányzat sportfeladatai ellátása és a tulajdonában lévő sportlétesítmények és sportcélú ingatlanok működtetése és fejlesztése érdekében a vonatkozó képviselő-testületi döntésekben foglaltaknak megfelelően biztosítja a sportfeladatok ellátásához szükséges személyi, tárgyi és létesítményi feltételeket.
 
(2) Az önkormányzat a sportfeladatait az Alkotmány, a sportról szóló módosított 2000. évi CXLV. Törvény és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény rendelkezései, illetve jelen rendeletben foglaltakra alapozva látja el.
 
 
Sporttevékenység irányítása és ellenőrzése
7.§
 
Páhi Község Képviselő-testülete a jogszabályok által meghatározott sportfeladatokkal kapcsolatos tevékenységét, fenntartói felügyeleti és egyéb jogköröket közvetlenül, illetőleg szervei útján - a polgármester által és a Polgármesteri Hivatalon keresztül - gyakorolja, illetve látja el.
 
A sporttevékenység finanszírozása
8.§
 
(1) Az önkormányzat a sportfeladatai ellátása érdekében a mindkori költségvetés lehetőségeinek függvényében biztosítja a sportlétesítményei, sportcélú ingatlani fenntartását, működtetését, karbantartását, felújítását és fejlesztését.
 
(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények bérbeadására az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2003.(XI.3.) ÖR.sz. rendelkezéseit, bérleti díj tekintetében a képviselő-testület vonatkozó döntéseit kell alkalmazni.
 
(3) Az önkormányzat a mindenkori költségvetési lehetőségeinek függvényében támogatja a saját fenntartású oktatási intézménye – Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda – testnevelési, és mindennapi testedzési lehetőségeit, valamint az iskolai diáksportkörök működési feltételeit.
 
(4) A képviselő-testület a községben működő kis egyesületek, klubok, szakosztályok csapatain a működéséhez, a különböző amatőr- és rekreációs sporttevékenységet folytató közösségek tevékenységéhez ingyenes biztosítja a sportlétesítményeket használatát.
 
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendeletében évenként  határozza meg a támogatás mértékét azon sportszakosztályok számára, amelyek a sport iránt érdeklődő tömegeket mozgatnak meg működésük során, és rendezvényeiken.
 
 
 
Záró rendelkezések
9.§
 
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
 
 
 
 
 Oroszi István                                                                                 Balázs Istvánné
Polgármester                                                                                       jegyző