12/1999. (XII.01.) ÖR. sz. rendelet a helyi közművelődési feladatok ellátásáról.

Páhi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
 
12/1999. ( XII.1.) ÖR.sz.
 
rendelet
 
a helyi közművelődési feladatok  ellátásáról.
 
 
 
Páhi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak  védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásáról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. ( a továbbiakban: közműv.tv.) 77 §-ában biztosított hatáskörében az alábbi rendeletében állapítja meg, hogy a településen a helyi sajátosságok, adottságok és igények figyelembe vételével milyen formába, módon és mértékben látja el az önkormányzat közművelődési feladatait.
 
 
A rendelet célja
 
1.§
 
Összehangolni a település középtávú és hosszú távú közművelődési programját, meghatározni a közművelődési feladatok ellátásának módját, eszközrendszerét, a személyi és tárgyi feltételeket továbbá a feladatok ellátását biztosító forrásokat.
 
 
A rendelet hatálya
 
2.§
A rendelet hatálya kiterjed Páhi község közigazgatási területén működő intézményekre, szervezetekre, társulásokra, civil szerveződésekre, a községben állandó és tartózkodási lakhellyel rendelkező személyek összességére.
 
 
Az önkormányzat közművelődési célkitűzései
 
3.§
 
(1) Az önkormányzat a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében közösségi szinterek, illetve közművelődési intézmények biztosításával gondoskodik arról, hogy polgárai öntevékenyen gyarapíthassák müveltségüket, fejleszthessék készségeiket. Lehetővé kell tenni, hogy közművelődési jogaik érvényesítése céljából közösségeket hozzanak létre, s külön jogszabályban meghatározottak szerint szervezeteket alapíthassanak és működtethessenek.
 
(2) Az önkormányzat kiemetl céljának tekinti a település hagyományainak ápolása érdekében népművészeti és hagyományőrző közösségek életre hívását és működését, civil szervezetek , alkotóközösségek tevékenységéhez a közösségi szintér biztosítását.
 
 
 
-  2  -
 
 
A település közművelődési feladatainak meghatározása.
 
4.§
 
 
(1) A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása.
 
(2) Ellátandó feladatok:
            a)  az iskolarendszeren kivüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok
                 szervezése ,
            b)  a település környezeti, szellemi, művészeti értékének, hagyományainak
                 feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazda-                  gítása,
            c)  az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kúltúra értékeinek,
                 megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kulturájának
                 gondozása,
            d)  az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének
                 támogatása,
            e)  a társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesí-                                 tésének   támogatása,
            f)   a különböző kúltúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntar-
                  tásának segítése,
            g)   a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
            h)   egyéb művelődést segítő lehetősége biztosítása.
 
 
Az önkormányzat közművelődési feladatai ellátásának szervezeti kerete
 
5.§
 
(1) A helyi önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásához, önkormányzati fenntartásban, nem önálló költségvetési szervként, közösségi szintérként
 - Művelődési Házat ( Páhi, Vasút u.2.),
-  Községi könyvtárt ( Páhi, vasut u.2.)  üzemeltet.
 
(2) A közművelődési feladatokat a Polgármesteri Hivatal dolgozója, a munkaköri leírásban meghatározottak alapján látja el.
 
(3)  A könyvtári feladatokat  szakképzett dolgozó látja el, napi 4 órában.
 
 
6.§
 
A Művelődési Házban és  a Községi Könyvtárban  mindazon művelődési közösség, civil szervezet működhet, amelyhez a Képviselő-testület hozzájárult. Az önkormányzat a működéshez a minimális működési feltételeket biztosítja.
 
 
 
 
-  3  -
 
 
7.§
 
(1) A Művelődési Ház más célra történő ideiglenes használatát a polgármester engedélyezheti. A más célra történő igénybevétel egyszeri esetben nem haladhatja meg az 5 napot.
 
Az igénybevételhez megállapodást kell kötni, amely tartalmazza:
- az igénybevétel kezdő és utolsó időpontját,
- igénybevett helyiségeket és eszközöket,
- igénybe vétel térítési díját ( használati díj, közüzemi díj stb.)
- okozott károk megtérítésének módját, formáját.
 
(2) A képviselő-testület indokolt esetben engedélyezheti az öt napnál hosszabb igénybevételt is, de évente a más célra történő felhasználás összes időtartama nem haladhatja meg a 2 hónapot.
 
8.§
 
(1) A képviselő-testület meghatározza a Művelődési Ház
    - használati szabályzatát,
    - működési rendjét,
    - éves közművelődési feladatait.
 
(2) Az Önkormányzat a közművelődési feladatok elleátását a tv. 89-92 §-aiban foglaltak alapelvek és források figyelembevételével finanszírozza. Éves költségvetésében meghatározza a a művelődési ház, és a községi könyvtár bevételi forrásait és a kiadási előirányzatot.
 
9.§
 
A közművelődési feladatok ellátását az alábbi források biztosítják:
 
- központi költségvetési törvényben meghatározott állami normatív támogatás,
- művelődési ház működésével kapcsolatos bevételek, bérleti díjak, kártérítések,
- pályázati támogatások,
- lakossági támogatások, felajánlások,
- egyéb külső források támogatások.
 
 
 
10.§
 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihírdetéséről a jegyző gondoskodik.
 
 
 
 
 
 
(: Oroszi István:)                                                                                     (: Balázs Istvánné:)
    polgármester                                                                                                 jegyző