4/2009. (III.26.) sz. rendelete személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról

Páhi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2009 (III. 26.) számú rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról 
  
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. tv. 92.§ (l) bekezdésében és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 29 § (l) bekezdésében, illetve a (2) bekezdésének e pontjában kapott felhatalmazás alapján Páhi Község Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások után fizetendő térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja:
 
 
1.§
 
 
(1) A képviselő-testület az óvodások számára az étkezésért fizetendő intézményi térítési díjakat az alábbiak szerint állapítja meg:
 
 
                   - tízórai                                                            56 Ft + ÁFA  =  67 Ft
                   - ebéd                                                             175 Ft + ÁFA = 210 Ft
                   - óvodai napközi                                             282  Ft + ÁFA = 338 Ft
 
 
(2) A képviselő-testület az iskolások számára az étkezésért fizetendő intézményi térítési díjakat az alábbiak szerint állapítja meg:
 
 
                   - napközi                                                        383  Ft + ÁFA = 460 Ft
                   - menza                                                          238  Ft + ÁFA = 286 Ft
                  - tízórai                                                            77 Ft  +  ÁFA =    92 Ft
 
 
(3) A képviselő-testület a külső étkezők számára az étkezésért fizetendő intézményi térítési díjat az alábbiak szerint állapítja meg:
 
 
                   - ebéd                                                             421 Ft  +  ÁFA = 505 Ft
 
 
2.§
 
 
(1)E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
 
 
(2) Egyidejűleg a Képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 14/2007 (XII. 21) Ör. Számú rendeletét, valamint az azt módosított 5/2008 (IV.24.) rendeletét hatályon kívül helyezi.
 
 
 
Oroszi István                                                    Bukros Noémi Linda
polgármester                                                             jegyző
 
 
 
A rendelet kihirdetve:
2009. április1.
 
……………………………
Bukros Noémi Linda
           jegyző