5/2009. (III.26.) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2008. (V.30) sz. rendelet módosításáról

 
 
Páhi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2009. (III. 26.) számú rendelete
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2008 (V. 30.) sz. rendelet módosításáról
 
 
Páhi Község Képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16 § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:Szt) 10.§ (l) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 32 § (l) bekezdés (b) pontjában és a (3) bekezdésében, 37/D §(5) bekezdésében, 38 § (9) bekezdésében, 43 /B §(l) bekezdésében, 45§ (l) bekezdésében, 62 §(2) bekezdésében, 92/B (l) bekezdés a) pontjában és 115 § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 6/2008 (V.30) számú szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (továbbiakban R) rendeletét módosítja.
 
1. §
 
A R. 16. §-nak (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 16.§ (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásért – külön jogszabály alapján megállapított – személyi térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díjat e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.”
 
2. §.
 
 
A rendelet l. számú mellékletének helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
 
 
3.§.
 
A rendelet a kihirdetés napján lét hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
 
 
 
 
Oroszi István                                                                      Bukros Noémi Linda
 polgármester                                                                                    jegyző
       
 
 
 
A rendelet kihirdetve:
2009. április 1.
 
………………………………..
Bukros Noémi Linda