8/2012. ör. 2012. évi költségvetés módosításáról

Páhi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete
Páhi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.02.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
 
Páhi Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:
 
 1.§
 
(1)               Páhi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„2.§ A Képviselő-testület Páhi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetése
- tárgyévi bevételi összegét:                        117.611.000.- Ft-ban
- előző évi pénzmaradványát:                      51.401.000 .-Ft-ban
 
bevételi főösszegét:                    169.012.000.- Ft-ban;
 
- tárgyévi kiadási összegét:                          122.125.000.- Ft-ban
- hiányt:                                                          4.514.000.- Ft-ban
   ebből működési:                                               66.000.- Ft-ban
            felhalmozási:                                      4.448.000.- Ft-ban
- tartalékát:                                                 46.887.000.- Ft-ban
 
kiadási főösszegét:                      169.012.000.- Ft-ban
 
 
állapítja meg.”
 
 
(2)               A Rendelet 1., 2., 3., 4. számú melléklete, valamint 1. számú kimutatás helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4. számú melléklete, valamint 1. számú kimutatása lép.
 
2.§
 
Ez a rendelet 2012. június 30. napján lép hatályba, és 2012. július 1. napján hatályát veszti.
 
 
 
(:Oroszi István:)                                                                    (:Bukros Noémi Linda :)
   polgármester                                                                                               jegyző
 
 
A rendelet kihirdetése megtörtént:
 
2012. június 29.
 
 
 
……………………………………
(:Bukros Noémi Linda:)
           jegyző