6/2012. (IV.25.) ö.r. Az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról

 
 
Páhi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról
 
Páhi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §-ban foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
A rendelet hatálya
1. §
 
(1) A rendelet hatálya kiterjed Páhi Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint Páhi Község Önkormányzat költségvetési szerveire.
 
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:
 
a) Önállóan működő és gazdálkodó   költségvetési szerve:
            - Polgármesteri Hivatal
 
b) Önállóan működő közszolgáltató költségvetési szerv, ezen belül üzemeltetést végző közüzem:
            - Önkormányzati VÍZMŰ.
 
 
Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi zárszámadásának
 főösszegei
2. §
 
(1) Páhi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi végrehajtott költségvetését:
 
            149.220.000 Ft. eredeti bevételei előirányzattal,
            220.830.000 Ft. módosított bevételi előirányzattal,
            219.382.000 Ft. tejesített bevételi előirányzattal
 
            149.220.000 Ft. eredeti kiadási előirányzattal,
            220.830.000 Ft. módosított előirányzattal,
           167.872.000 Ft. teljesített kiadási előirányzattal
 
jóváhagyja.
 
(2) A költségvetés összevont mérlegét közgazdasági tagolásban tájékoztató jelleggel az 1. számú kimutatás szerint jóváhagyja.
 
 
 
 
 
Költségvetési bevételek
3. §
 
A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 2. számú és az 5. számú melléklet szerint jóváhagyja.
 
Költségvetési kiadások
4. §
 
(1)   A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg működési előirányzatok szerinti részletezését a 3. számú melléklet, a felhalmozási előirányzatokat célonként a 4. számú melléklet szerint jóváhagyja.
 
(2)   A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 7. és 8. számú melléklete tartalmazza. 
 
 
(3)   A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 9. számú melléklet szerinti tartalommal tájékoztatásként tudomásul veszi.
 
(4)   A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám adatait tájékoztató jelleggel szakfeladat szerinti bontásban a 3. számú mellékletben részletezi.
 
(5) A Képviselő-testület a működési kiadások előirányzatát összesen: 118.245.000.- Ft-ban állapítja meg, amelyből:
- személyi jellegű kiadások:                                    34.308.000.-
- munkaadókat terhelő járulékok:                            9.440.000.-
- dologi jellegű kiadások:                                        45.838.000.-                               
- ellátottak pénzbeli juttatásai:                               14.376.000.-                      
- működésre átadott pénzeszközök:                      14.283.000.-                      
 
(6) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások előirányzatát összesen: 50.028.000.- Ft-ban állapítja meg, amelyből:
                 - beruházás                                                                 10.544.000.-
                 - felújítás                                                                    38.966.000.-
                 - felhalmozási célú pénzeszköz átadás                          518.000.-
 
Hiány
 5.§
 
Az Önkormányzatnak kimutatható hiánya nincs, a takarékos gazdálkodás következtében jelentős pénzmaradvánnyal számol a Képviselő-testület.
 
Pénzmaradvány
6.§.
 
(1) A Képviselő-testület a 2011. évi pénzmaradványát 51.401.000.- Ft összeg szerint jóváhagyja, amelyből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 19.132.000.- Ft:
- Önkormányzati VIZMŰ pénzmaradvány 776.000.- Ft,
- nem realizált árfolyamnyereség 1.945.000.- Ft,
- Simmern adomány 13.273.000.- Ft,
- hátrányos helyzetű települések kiegészítő támogatása 3.138.000.- Ft.
 
(2) Az Önkormányzati VIZMŰ-nél kimutatott 776.000.- Ft-os pénzmaradvány, a Képviselő-testület elvonja.
 
(3) A Képviselő-testület a 2011. évi szabad pénzmaradványát 33.045.000.- Ft-ban hagyja jóvá (32.269.000.- Ft+ 776.000.- Ft), ami pénzforgalom nélküli bevételként került kimutatásra. A pénzmaradvány kimutatását a 6. melléklet szerint jóváhagyja.
 
Hitel
7.§
 
A Képviselő-testület 2011. évben nem vett fel hitelt, így a hitelről tájékoztató kimutatás nem melléklete a rendeletnek.
 
 
Többéves kihatással járó feladatok
8 §.
 
(1)   Többéves kihatással járó döntés a BURSA-HUNGARICA önkormányzati ösztöndíj „B” jelű pályázatot kettő főnek ítélt meg a Képviselő-testület, ami az egyik pályázó esetében 2015. évben, a másik pályázó esetében a 2016. évben jár le. (mértéke 1.500Ft/hó/fő)
(2)   A 10. számú melléklet tájékoztató jelleggel és szöveges indoklással tartalmazza a többéves kihatással járó döntéseket évenkénti bontásban.
 
 
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. §
 
Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal.
 
 
10. §
 
(1)   A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési előirányzat felhasználását 11. mellékletben foglaltak szerint tájékoztatásul tudomásul veszi.
(2)   A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség számításánál figyelembe vehető bevételek és kötelezettségek kimutatását a 12. mellékletben foglaltak szerint tájékoztatásul tudomásul veszi.
(3)   A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a 13. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(4)   A Képviselő-testület az Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését 14. mellékletben foglaltak szerint tájékoztatásul tudomásul veszi.
 
 
 
Záró és egyéb rendelkezések
11. §
 
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
 
 
 
(:Oroszi István:)                                                                            (:Bukros Noémi Linda:)
 polgármester                                                                                               jegyző
              
 
A rendelet kihirdetve:
 
 
2012. ......................................................
 
 
 
(:Bukros Noémi Linda:)
               jegyző
 
 

CsatolmányMéret
HONLAPRA.doc981 KB