3/2012. (II.02.) önkormányzati rendelet Páhi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésről

 
Páhi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2012. (II.02.) önkormányzati rendelet
 Páhi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről
 
 
Páhi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, és 23. § (4) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (3) bekezdésében és 9. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:
 
Általános rendelkezések
1. §
 
A rendelet hatálya kiterjed Páhi Község Önkormányzatára, (továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szerveire:
-          önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatalra,
-          önállóan működő Önkormányzati VÍZMŰ-re.
 
 
Az önkormányzat 2012. évi összesített költségvetése
2. §
 
A Képviselő-testület Páhi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetése
a)      bevételi főösszegét 110.330.000.- Ft-ban,
b)      kiadási főösszegét    116.884.000.- Ft-ban,
c)      hiányát                         6.554.000.- Ft-ban
állapítja meg.
 
 
Költségvetési bevételek
3. §
 
A 2.§-ban meghatározott bevételi főösszeg forrásonkénti és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az önkormányzatra a 1. és a 2. melléklet A/ pontja, a költségvetési szervek bevételeit, ezen belül a Polgármesteri Hivatal bevételeit a 1. és a 2. melléklet B/ pontja, az Önkormányzati VÍZMŰ bevételeit a 1. és a 2. melléklet C/ pontja tartalmazza.
 
 
 
Költségvetési kiadások
4. §
 
(1)   A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az önkormányzatra a 3. és 4. melléklet A/ pontja, a költségvetési szervek kiadására és engedélyezett létszámára, ezen belül is a Polgármesteri Hivatal kiadásait és engedélyezett létszámát a 3. melléklet B/ pontja, az Önkormányzat VÍZMŰ kiadásait és engedélyezett létszámát a 3. melléklet C/ pontja tartalmazza.
 
(2)   A Képviselő-testület
a)      az önkormányzat (helyi önkormányzat és költségvetési szervek együttesen) költségvetési egyenlegét, továbbá az 2. § a jóváhagyott működési és felhalmozási hiány részletezését, finanszírozását az 5. melléklet,
b)      az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételét a 6. melléklet, kiadását az 7. melléklet,
c)      az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség számításánál figyelembe vehető bevételeket, a fennálló és tervezett kötelezettségeket a 8. melléklet
       szerint hagyja jóvá.
 
 
Általános és céltartalék
5. §
 
A Képviselő-testület a 2.§-ban meghatározott kiadási főösszegen belül általános és céltartalékot nem képez. A tényleges pénzmaradvány jóváhagyását követően fog általános és céltartalékot képezni.
 
 
Költségvetési hiány finanszírozása
6. §
 
(1)   A Képviselő-testület a 2. § meghatározott hiányt belső finanszírozásból az előző évek pénzmaradványából 6.554.000.- Ft igénybevételével hagyja jóvá.
 
(2)    A Képviselő-testület a hitel felvételéről, és a polgármester hitelfelvétellel kapcsolatos egyedi felhatalmazásáról szükség szerint, év közben dönt, amennyiben a hiány összege a tervezettől magasabb, vagy a bevételek és kiadások alakulása miatt a likviditás biztosításához szükséges.
 
 
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
7. §
 
(1)   A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy
a)      az önkormányzat tulajdonában álló értékpapír vagyonból a hiány külső finanszírozására a 4. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott összegben – az előirányzat-felhasználási tervben foglalt ütemben – értékpapírt értékesítsen.
b)      amennyiben működési céltartalékot képez, a jóváhagyott önkormányzati költségvetés működési költségvetésében jóváhagyott feladatok kiemelt előirányzatára – ideértve új kiemelt előirányzat létrehozását is – a feladat ellátása érdekében átcsoportosítson, melyről köteles a Képviselő-testületet a legközelebbi rendes ülésén tájékoztatni. A polgármester a működési céltartalékból jogosult éven belüli kötelezettségvállalással felhasználni, de az ugyanazon feladatra történt felhasználás nem haladhatja meg a 100.000 Ft-ot.
 
(2)   A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás és Páhi Község Önkormányzata között 2007. augusztus 1. napjától közös igazgatású közoktatási intézmény létrehozására, működtetésére és finanszírozására létrejött megállapodás V. fejezetében foglalt egyeztetési és véleményezési jogkör gyakorlására a polgármester jogosult.
 
 
(3)   Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult – legfeljebb 2012. december 31. napjáig lekötött – bankbetétben elhelyezni, továbbá a költségvetési éven belül elidegeníthető, tőkegarantált értékpapírt vásárolni, melyről köteles a Képviselőtestület a legközelebbi rendes ülésén tájékoztatni.
 
8. §
 
A köztisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók jutalmazására, prémium, céljuttatás címén teljesítményösztönzés, vagy személyi ösztönzés kifizetésére eredeti előirányzat nem tervezhető, a jutalmazás mértékéről a Képviselő-testület a 2011. évi zárszámadást követően dönt.
 
 
 Civil szervezetek támogatása
9. §
 
(1)   A Páhi községben székhellyel rendelkező jogi személy civil szervezetek, továbbá a Páhi lakóhelyű személyek számára is megszervezett programokhoz kérelmet nyújthat be.
 
(2)   A kérelemnek tartalmaznia kell, valamint a kérelemhez csatolni kell:
a)      a civil szervezet hivatalos megnevezését, székhelyét, a képviseletére jogosult személy nevét, elérhetőségét, a szervezet bírósági nyilvántartásba vételének keltét, számát, számlavezetőjét és bankszámlaszámát,
b)      a támogatásból megvalósítandó program, eszközbeszerzés vagy szolgáltatásvásárlás leírását, rövid indokolását, a kért támogatás tételenkénti összegét, a megvalósítás időpontját, ütemezését,
c)      a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvényben előírt nyilatkozatokat,
d)     a civil szervezetnek a támogatási kérelem benyújtásáról dönteni jogosult szerve (taggyűlése, közgyűlése, vezetősége) döntésének másolatát.
(3)   A rendelet 3. melléklete 32. pontjában „Civil szervezetek támogatása” a civil szervezetek támogatására jóváhagyott kiadási előirányzat felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Támogatás csak írásbeli szerződés alapján folyósítható.
 
 
Záró és egyéb rendelkezések
10. §
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 
 
 
(:Oroszi István:) sk.                                                               (:Bukros Noémi Linda:) sk.
 polgármester                                                                                            jegyző
 
 
 

CsatolmányMéret
MELLÉKLET 4.doc562 KB